Avís legal - electronics.cat

Avís legal


El present avís legal (d'ara en endavant, "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet http://www.electronics.cat (d'ara en endavant, el "Web"). "electronics.cat" és un nom comercial d'Erika Laura Mateo Lagos NIF 36579445-S (en endavant "electronics.cat") amb domicili social a Rambla de Guipúscoa 1, local Popótamo, 08018 Barcelona, oficina al Carrer Castella 40, 08018 Barcelona, i correu electrònic de contacte oshwt@electronics.cat .

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre "electronics.cat" amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés al present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb "electronics.cat". El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. "electronics.cat" es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis estan publicats sota llicència Creative Comons Reconeixement-CompartirIgual 4.0, mentre no s'expliciti el contrari. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços o hipervincles (links)

La presència d'enllaços o hipervincles (links) a les pàgines web d' "electronics.cat" té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Política de Privacitat. Confidencialitat i protecció de dades

Les dades sol·licitades són les necessàries per poder enviar el producte sol·licitat, així com la creació de la factura i l'albarà.

"electronics.cat" garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari en el Lloc Web i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, al RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d'aplicació, l'informa que:


1) Totes les dades de caràcter personal facilitades a "electronics.cat" seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades un fitxer de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d
' "electronics.cat", el qual ha estat degudament registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


2) Les dades són emprades amb la següent finalitat: La gestió de la compravenda dels productes oferts a través del Lloc Web i, si es donés el cas, la gestió dels RMA (Return Merchandise Authorization -autorització de la devolució de mercaderia- ).


3) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació d'aquests, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.


4) "electronics.cat" es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.


5) "electronics.cat" no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal proporcionades per l'Usuari per prestar serveis a tercers diferents dels referits en la gestió de les vendes i RMA.


6) L'Usuari certifica que és major de 18 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.


7) Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça de correu electrònic oshwt@electronics.cat o bé per correu ordinari dirigit a "electronics.cat" amb adreça a Carrer Aragó 655 local 2, 08026 Barcelona.
Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l'Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant d' "electronics.cat" mitjançant l'enviament de fotocòpia de document nacional d'identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.


8) El compliment de qualsevol formulari existent en el Lloc Web www.electronics.cat , i els seus subdominis, o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica que l'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per la mera visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.


9)
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant "electronics.cat" de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de petició de comanda. "electronics.cat" no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació. "electronics.cat" es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a "electronics.cat" de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per "electronics.cat" sempre que procedeixi de fonts alienes a "electronics.cat ".

Galetes (cookies)

El lloc [WEB] no utilitza galetes, considerant com fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per a facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De tota manera, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d'aquesta mena d'arxius.

Finalitats

Les finalitats d' "electronics.cat" són la gestió de la venda dels productes destinats per a experimentar fent prototipus, bricolatge i sota la responsabilitat plena de l'usuari presents a www.electronics.cat o algun dels seus subdominis (no dels enllaços o hipervincles externs a aquest domini), així com les tasques d'informació.

Garantia

La garantia dels productes presents a  www.electronics.cat és de 2 anys a partir de que el producte arriba a l'usuari. La garantia no cobreix l'ús incorrecte del producte. El producte retornat ha de dur el seu número de sèrie sense mostres evidents d'haver estat manipulat. La garantia no cobreix el cost del transport.

Menors d'edat

Els menors d'edat no poden fer ús de la botiga electrònica, seran els pares o tutors els que hauran de fer els tràmits.

Cessió de dades a tercers

"electronics.cat" no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers, llevat que siguin requerits per l'autoritat competent.

Mesures de seguretat

"electronics.cat" ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades. "electronics.cat" no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a "electronics.cat"; de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d' "electronics.cat". No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part d' "electronics.cat", en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals . Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.


twitter
youtube
Creative Commons License Avís legal eCat